Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure en een cliŽnt waarop PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliŽnt inlichten over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk.
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Betaling in termijnen is onmogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliŽnt voorziet PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure vůůr de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in een geautomatiseerd systeem. PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliŽnt.

6. Geheimhouding

PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal

PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure heeft het recht van de cliŽnt een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure.
PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag

De cliŽnt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure het recht de cliŽnt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure en de cliŽnt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Privacy policy


PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN-nummer;
 • Gezondheidsinformatie.

Uw persoonsgegevens worden door PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

PUUR NATUUR Schoonheidssalon en Pedicure
Klokkeweit 37 1685 PP Zwaagdijk-West
info@puur-natuur.info
- Klokkeweit 37 1685 PP Zwaagdijk-West | Mobiel: 06-46065625 | E-mail: info@puur-natuur.info | Algemene voorwaarden
KvK: 37159778 | BTWnr.: NL002092871B82 | Provoet: 308609 | AGB Zorgverlenersnr.: 96-010464 | AGB Praktijkcode: 96-60430 | KRP: 12227